مـ ـ ـغـ ـ ـز در رفـ ـ ـتـ ـ ـه

وقتی معلم انشا گفت علم بهتره یا ثروت؟ بگو هیچکدوم...فقط نباشه منــــت!

مـ ـ ـغـ ـ ـز در رفـ ـ ـتـ ـ ـه

وقتی معلم انشا گفت علم بهتره یا ثروت؟ بگو هیچکدوم...فقط نباشه منــــت!

مرگ من روزی فرا خواهد رسید

در بهــاری روشن از امــواج نـــور

در زمستــــان غبــــار آلــود و دور

یـا خـزانی خـالی از فریــاد و شور

مرگ من روزی فـــرا خواهد رسید

روزی از این تلـــخ و شیرین روزهـا

روز پـــوچی همچو روزان دگــــــــر

ســـایه ای ز امروزهـــا ، دیروزهــا

دیدگـانم همچو دالان هـــای تـــــار

گــونه هایم همچو مرمر هـای سرد

ناگهـــان خـــوابی مرا خـــواهد ربود

من تهی خواهم شد از فریــــاد درد

خـاک می خواند مرا هر دم به خویش

می رسند از ره کـــه در خــــاکم نهند

آه شـــــاید عــــاشقــــانم نیمه شب

گــــل به روی گـــــور غمنــــاکم نهند

بعد من ، نـــــاگه به یک سو می روند

پـــرده هــــای تیره ی دنیــــــــای من

چشمهـــــای ناشنـــــاسی می خزند

روی کــــــاغذ هـــا و دفترهـــــای من

در اتــــــاق کــــــــوچکم پــــا می نهد

بعد من ، بــــا یـــــاد من بیگــــــانه ای

در بـــر آئینه می مـــــاند به جــــــــای

تـــــار موئی ، نقش دستی ، شانه ای

می رهم از خویش و می مانم ز خویش

هر چه بر جا مـــــــانده ویران می شود

روح من چــــون بــادبــان قـــــــــــایـقی

در افقهـــــا دور و پنهــــــــــان می شود

می شتـــــابد از پـی هم بی شکـــیب

روزهــــا و هفته هـــــــا و ماه هـــــــا

چشم تــــو در انتظــــــــار نــــــامه ای

خیره می مــــاند بــــه چشم راه هــــــا

لیک دیگــــر پیکـــــر سرد مــــــــــرا

می فشـــــارد خاک دامنگیر خــــاک !

بی تو ، دور از ضربه هـــــای قلب تو

قلب من می پوسد آنجــــــا زیر خــاک

بعد هـــــا نــــــام مرا بــــــاران و بــاد

نــــــرم می شویند از رخســــار سنگ

گور من گمنــــــام می مــــــاند به راه

فارغ از افســـــانه هـــای نــــام و ننگ

آخرین مطالب
  • ۹۴/۱۱/۲۴
    MAN
آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندهای روزانه
۱۴
آذر ۹۴

لطفــــــا این پستـــــــو تا آخرش بخونیــــــــن...میخـــــــــوام ی خبــــــر بهتــــــــون بـــــــدم....!


بیــــش از اینــــها ، آه ، آری

بیــــش از اینــــها میتـــــوان خامـــــوش مـــــاند

میتـــــوان ساعـــــات طولانـــــی

با نگاهـــــی چـــــون نگـــــاه مردگـــــان ، ثـــــابت

خیـــــره شـــــد در دود یـــــک سیگــــــار

خیـــــره شـــــد در شکـــــل یک فنجــــــان

در گلــــــی بیرنـــــگ، بر قالــــــی

در خطــــــی موهــــــوم ، بر دیـــــــوار

میتـــــوان با پنجـــــه های خشــــــک

پـــــــرده را یکســــــو کشیــــــد و دیـــــــد

در میـــــــان کوچــــــه باران تنـــــد میبـــــــارد

کودکــــــی با بادبادکهــــــای رنگینــــــش

ایستــــــاده زیــــــر یک طاقــــــی

گــــــاری فرســــــوده ای میـــــــدان خالــــــی را

با شتابــــــی پرهیاهــــــو ترک میگــــــوید

میتـــــوان بر جـــــای باقــــــی مانــــــد

در کنــــــار پـــــــرده ، اما کــــــــور ، اما کــــــــر

میتـــــــوان فــــــــریاد زد

با صدائـــــی سخت کـــــــاذب ، سخت بیگانــــــه

” دوست میدارم ”

میتــــــوان در بازوان چیــــــره ی یک مــــــرد

ماده ای زیبــــــا و سالـــــــم بود

با تنــــــی چون سفـــــــره ی چرمیـــــــن

با دو پستان درشـــــت سخــــــت

میتــــــوان در بستــــــر یک مست ، یک دیوانــــــه ، یک ولگـــــــرد

عصمت یک عشـــــق را آلـــــــود

میتــــــوان با زیرکـــــــی تحقیــــــــر کــــــــرد

هر معمـــــــای شگفتـــــــی را

میتــــــوان تنهـــــــا به حل جدولـــــــی پرداخت

میتــــــوان تنهـــــــا به کشف پاسخــــــی بیهــــــوده دل خـــــــوش ساخت

پاسخـــــی بیهـــــــوده ، آری پنـــــــج یا شـــــــش حرف

میتــــــوان یک عمــــــــر زانـــــــــو زد

با ســــــری افکنــــــده ، در پای ضریحـــــــی ســـــــرد

میتــــــوان در گـــــــور مجهولـــــــی خدا را دیــــــد

میتــــــوان با سکــــــه ای ناچیـــــــز ایمــــــان یافت

میتــــــوان در حجــــــره های مسجــــــدی پوسیـــــــد

چون زیارتنامـــــه خوانـــــــی پیـــــــــر

میتـــــوان چون صفــــــر در تفریــــــق و جمـــــــع و ضـــــــرب

حاصلــــــی پیوسته یکســــــان داشت

میتـــــوان چشـــــــم تــــــو را در پیلـــــــه ی قهــــــــرش

دکمــــــه ی بیرنگ کفـــــــش کهنـــــــه ای پنـــــــداشت

میتــــــوان چون آب در گـــــــودال خود خشکیــــــــد

میتـــــوان زیبائــــــی یک لحظــــــه را با شـــــــرم

مثـــــل یک عکـــــس سیــــــاه مضحــــــک فــــــــوری

در تـــــه صنـــــــدوق مخفـــــــی کـــــــرد

میتــــــوان در قاب خالــــــــی مانــــــــده ی یـــــــک روز

نقــــــش یک محکـــــــوم ، یا مغلــــــوب ، یا مصلـــــــوب را آویخت

میتــــــوان با صــــــورتک ها رخنـــــــه ی دیوار را پوشــــــاند

میتــــــوان با نقشهـــــــای پوچ تر آمیــــــخت

میتــــــوان همچــــــون عروســـــک های کوکــــــی بـــــــود

با دو چشــــــم شیشه ای دنیــــــای خـــــــود را دیـــــــد

میتــــــوان در جعبـــــــه ای ماهـــــــوت

با تنـــــــی انباشتــــــه از کـــــــاه

سالهــــــا در لابه لای تــــــور و پولــــــک خفت

میتـــــوان با هر فشـــــــار هرزه دستـــــــی

بــــــی سبب فریـــــــاد کـــــــرد و گفت

" آه، من بسیار خوشبختم "


دارم میرم... دارم در این وبلاگو تخته میکنم...

دارم خاطراتمو میذارم و خودم گم و گور میشم...

هه برای کسی هم مهم نی میدونم...ولی واسه دلخوشی خودم میگم ک شاید حتی ی نفر یکم ناراحت بشه...

اونی ک فقط از طریق این وبلاگ میفهمه زندم یا ن...هه...دارم میرم...میشنوی؟ دیگه هیچ وقت نمیفهمی حالم خوبه یا بد....بهتر!

دلم براتون تنگ میشه...فداتون...فیروزه...

اینم آخرین عکسای وب من...خیلی شبیه حال امروز منن...!
موافقین ۳ مخالفین ۲ ۹۴/۰۹/۱۴
فیروزه

نظرات  (۳۶)

۱۴ آذر ۹۴ ، ۱۵:۵۱ ✖پرنٌس‍‍ِــ‍‍pгคภςєςــسٌ .✖
 عههههه چرررررا آاخه!!!!؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
همینطوری
خیلی ناراحت شدم
(گریه)
پاسخ:
ن بابا....بیخیال
۱۴ آذر ۹۴ ، ۱۷:۱۵ بز بز قندی
عاخه چرااااااااااااااا....؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
قول دادم
۱۴ آذر ۹۴ ، ۱۷:۲۵ مهدی اصغری
ای بابا
چرا؟
پاسخ:
زندگیه دیگه....
۱۴ آذر ۹۴ ، ۱۷:۴۸ ~*FaTemE BaNoOoOo*~ --
مواظب خودتو عشقت باش خوشگل خانووووووم
ایشالا روزی ک برگردیو عکسای عروسیتو بزاری اینجااااا
ای جانمممم
^____^
پاسخ:
آخ فاطمه نگو اشکم همینطوری داره میریزه
۱۴ آذر ۹۴ ، ۱۸:۰۹ ~*FaTemE BaNoOoOo*~ --
همیشه خدافظی سخت ترش میکنه
اینکه یهویی بزاری بری دردشو کمتر میکنه اجی
حداقل میدونی با اینکارت دوست داشتنتو بش ثابت کردی...
:(
پاسخ:
فاطمه....همه چ بهم ریخته
۱۴ آذر ۹۴ ، ۲۰:۳۰ ♥ محجبه ♥
امیدوارم هر جا که باشی موفق بشی آجی :-)
خداحافظت
پاسخ:
خدانگهدارت
مگ علیرضا تو رو آدم کنه خره...
خخخخخ
پاسخ:
سلام عاطی....ای نامرد
مگ علیرضا تو رو آدم کنه خره...
خخخخخ
خدا به همراهت
من که دلم تنگ میشه بهت عادت کردم همینطور به مهبان و چند نفر دیگه
ارزوی خوشبختی دارم برات
پاسخ:
آقایی....منم دلم خیلی تنگ میشه برات
به کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت، غصه هم می گذرد...
آجی فیروزه نبینم داغون باشی.مسلط باش.
با این پستت نارحتمون کردیا
پاسخ:
هعی...خدا نکنه ناراحت باشی
چرا اخه؟؟؟
ولی هرجور راحتتری.
خداکنه شاد باشی و خوشحال :-)
پاسخ:
مرسی
غیروزه خل نشو جون من چت شد یهو
پاسخ:
نمیدونم....هیچی نمیدونم
۱۵ آذر ۹۴ ، ۱۰:۲۱ محمدمهدی کریمی
سیب سرخی سر نیزه است دعا کن من هم.

به شهادت برسم

رفت و گفت خدانگهدارت...
گفتم برو ولی اگر سر راهت خدا را دیدی بگو دل شکسته نگهدار نمیخواهد...!
پاسخ:
:)
 خداحافظ رفیق نارفیق من!
خداحافظ نمی گویم تو را ای مهربان همراه!
که می خواهم تو را تا لحظه بدرود عالم یار خود دانم
که می خواهم
وجودم را فدای لحظه دیدار تو سازم
خداحافظ نمی گویم
نرو ! ای مهربان یارم
خداحافظ
.
.
نمی گویم
پاسخ:
:/
هعی ...
درکت میکنم ...
با این فرق که زندگی من خیلی وقته که وارونه شده ...
امیدوارم هر چه زودتر مشکلت حل بشه و برگردی ...
پاسخ:
مشکلی نیست....قول دادم ب ی نفر


دیگه برنمیگردم
۱۵ آذر ۹۴ ، ۱۸:۱۰ ❤❤❤hany joooon❤❤❤
سلام خوشحال میشم اگه این وبم رو دنبال کنید وبلاگ جدیدمه
:))
Haniii.blog.ir
پاسخ:
دارم میرم ها :/
نههههههههههههههههههههه
چرااااااااااااااا؟به خدا دیگه طاغت ندارم تو رو خدا نرو اجی
دارم میمیرم به خدا
پاسخ:
خدا نکنه عزیز دل.....باید برم
۱۵ آذر ۹۴ ، ۲۱:۴۶ فاطمه نظری
نههههههههههههههههه
نرووووو
پاسخ:
باید برم
۱۵ آذر ۹۴ ، ۲۳:۲۱ ثمین سعیدی نیا
اگر برای خودت مینوشتی پس نرو
پاسخ:
قول دادم برم
۱۶ آذر ۹۴ ، ۰۰:۳۴ رهــــــــا פـــֿــــانـــــوҐ
کجا حق نداری بری
پاسخ:
ههههههمممممم باید رفت
به‌حباب نگران لب یه رود قسم غصه هم خواهد رفت انچنانی که فقط‌خاطره ایی میماند
پاسخ:
فکر نکنم
۱۶ آذر ۹۴ ، ۱۳:۱۸ مهســـــــــــــا ...
نههههههههههه

کوجا آخه؟
پاسخ:
زندگی
فیروزه جون کاش میشد نری...دلم برات تنگ میشه...ولی میدونم وقتی آدم کسی رو دوست داره دلش نمیاد که حرفشو زمین بندازه...پس صددرصد اصرار برای موندنت فایده ای نداره ولی امیدوارم همیشه حالت خوب باشه وخوشحال وسلامت باشی...خدافظ آجی فیروزه...
پاسخ:
ممنون ازت آجی....خدانگهدارت باشه
فیرووووووزه عه کجااااا.
خو حداقل اینجا مینوشتی یکم راحت میشدی..
دلم تنگ میشه:(
پاسخ:
قربونت برم...منم دلم تنگ میشه
کاش میموندی و مینوشتی فیروزه جون....
پاسخ:
نمیشه عزیز
۱۹ آذر ۹۴ ، ۱۲:۵۲ ܓ✿ بانوی بهار
باز برمیگردی
بلاگ خاک دامن گیر دارد
پاسخ:
شاید چند سال دیگه
۲۰ آذر ۹۴ ، ۲۰:۱۸ عرفـــــ ـــان
میگذره ...
زمان ..
خیلی چیزارو حل میکنه ...

الکی مثلا من نصیحت کردن بلدم :دی
نه هیچیو حل نمیکنه دروغ گفتم !
برایِ من همه چیو بد تر کرده تا الان ...
پاسخ:
هیچیو حل نمیکنه....مشکلات قبلی رو کم رنگ تر میکنه و ی مشکل جدیدترو پررنگ...نگاه ک میکنی میبینی هیچی سرجاش نی
۲۱ آذر ۹۴ ، ۱۲:۲۶ آقای سر به هوا ...
اندکی صبر ، آرامش نزدیک است ...
پاسخ:
آرامش؟ هه....مگه هست؟
چرا ج اس نمیدی فیروزه؟؟؟؟؟ ؟؟؟
پاسخ:
سیممو عوض کردم :/
کجااجییییییییییی؟؟؟؟؟
پاسخ:
دنبال زندگیم
شمارتو بده خب نامرد:خیلی بدی
پاسخ:
:(


ببخشید آجی...ولی خوب...بهتره ک شمارمو هیچ کسی نداشته باشه...حالا ب دلایلی...!

واقعا ببخشید....
خداروشکر که میای
پاسخ:
مرسی
اوکی
پاسخ:
از من ناراحت نشو یاسی
This makes evtrheying so completely painless.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">